IX Zawody Modeli Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych, II Ogólnopolski Konkurs Akrobacji Modeli Makiet Szybowców 30-31.05.2009

W dniach 30-31.05.2009 r. odbędą się IX Ogólnopolskie Zawody Modeli Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych, oraz II Ogólnopolski Konkurs Akrobacji Modeli Makiet Szybowców
Zawody będą rozgrywane na lotnisku modelarskim w Kurowie, a jeśli będą sprzyjające warunki meteo również na zboczach gór w okolicy Tęgoborzy. Rejestracja zawodników od godziny 8.00 - 9.00 na lotnisku modelarskim w Kurowie. Oficjalne otwarcie godz. 9.00 .
Ponieważ zawody są rozgrywane według regulaminu własnego dlatego wymagamy tylko ubezpieczenie OC. Nie wymagamy licencji. Zapraszamy wszystkich modelarzy ponieważ zawody mają charakter zlotu modelarskiego.
Szczególnie zapraszamy pilotów posiadających modele samolotów które mogą holować szybowce. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin zawodów zamieszczamy poniżej.

Uczestnik zawodów musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC od użytkowania modeli latających.
Informacje na temat ubezpieczenia mozna uzyskac u Pani Ewy Giersz-Kubińskiej tel. 0604-61-42-61 e-mail ekubinska@interia.plChętni proszeni są o zgłoszenie udziału na adres: orlikns@poczta.onet.pl według niżej podanego wzoru:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Nazwa modelu
Nr kwarców

Prosimy o przesłanie zgłoszenia minimum na 7 dni przed imprezą.

REGULAMIN ZAWODÓW MODELI SZYBOWCÓW DUŻEJ SKALI

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła.

Zawody rozgrywane są w dwóch klasach:
1. Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
2. Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg

II. TEREN ZAWODÓW

Zbocze i teren płaski.

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
- Celność lądowania
- Czas lotu
2. Starty modeli na zboczu odbywają się z ręki lub naciągu gumowego (obowiązek startu z ziemi).
3. Starty w terenie płaskim odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).

- KONKURENCJA CELNOśĆ LąDOWANIA
4. Loty w których mierzona jest celność lądowania odbywają się pojedynczo według ustalonej wcześniej kolejności.
5. Ze względów bezpieczeństwa na miejsce startu udają się 3 osobowe grupy zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i pomocnik. Następna grupa zawodników może udać się na start dopiero po zakończeniu lotu przez ostatniego zawodnika z wcześniejszej grupy.
6. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.
7. Próba polega na wyholowaniu modelu szybowca za modelem samolotu na wysokość nie większą niż ok. 100 m, a następnie wykonaniu minimum 2 ostatnich zakrętów kręgu i lądowania. Lądowanie musi odbyć się z prostej wzdłuż osi pasa z kierunku ustalonego przez organizatora.
8. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1m. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 20 m przed i za linią centralną.
9. Przebieg lądowania powinien być zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Nie dopuszczalne jest tzw. 'dziobowanie' . Zawodnik który wykona gwałtowne przyziemienie nie będzie klasyfikowany.
10. Loty na celność lądowania mogą odbywać się również na zboczu , jeżeli pozwalają na to warunki terenowe (płaski szczyt, możliwość podejścia z zawietrznej). Wówczas starty do prób odbywają się z ręki lub naciągu gumowego.

- KONKURENCJA CZAS LOTU
11. Starty do lotów z pomiarem czasu ich trwania odbywają się z podziałem na dwie grupy.
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg
12. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności, która ulega zmianie w następnych kolejkach.
13. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu mają prawo przebywać sędziowie, zawodnik, pilot holujący i pomocnik. Starty odbywają się pojedynczo, tak aby w powietrzu jednocześnie nie było więcej niż 3 modele.
14. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.
15. W zależności od ilości zawodników i warunków atmosferycznych komisja ustala maksymalny czas lotu, Min. 10 minut.
16. Czas lotu jest mierzony od chwili wyczepienia do momentu lądowania. W przypadku wykonywania startów za modelem samolotu, model holujący powinien posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepiania modeli szybowców na tej samej wysokości.
17. Aby lot był zaliczony lądowanie musi być wykonane w określonym obszarze w czasie do 3 minut po upływie maksymalnego czasu lotu, który jest podawany przez sędziego.
18. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości zawodników i warunków meteorologicznych
19. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.
20. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.
21. wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów.


Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawodów.
Regulamin Konkursu Akrobacji Modeli Makiet Szybowców


I. DEFINICJA MODELU
Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła.

II. TEREN ZAWODÓW

Teren płaski (lotnisko modelarskie w Kurowie).

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI


1. Loty wykonywane są pojedynczo w określonej przez organizatora strefie. Starty odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
2. Przewidujemy rozegranie dwóch kolejek obowiązkowych jednej dowolnej oraz lotu finałowego wg. programu dowolnego. wiązanka obowiązkowa
3. Zawodnik przed rozpoczęciem lotu musi dostarczyć do komisji sędziowskiej program wykonywanej wiązanki figur. Przykładowa wiązanka dla kat F3A
4. Ocenie podlega start, lot na holu, wiązanka i lądowanie. Figury w wiązance muszą być wykonywane zgodnie założonym planem. Wykonanie figur nie zgłoszonych nie będzie punktowane.
5. Sędziowie wystawiają ocenę końcową za cały lot w skali 1-10 pkt.
6. Do zawodów dopuszczone są modele wszystkich typów szybowców nie tylko akrobacyjnych.
7. Przewiduje się rozegranie kolejek eliminacyjnych i finałowych. Ilość poszczególnych kolejek zostanie ustalona przed rozpoczęciem lotów.
8. Wykonywanie lotu poza wyznaczoną strefą oraz nad widzami jest zabronione. Jeœli model przekroczy wyznaczona strefę lot nie będzie punktowany.

Zestaw symboli do opisywania wiązanek akrobacji

Sądeckie Towarzystwo Lotnicze ORLIK ";