REGULAMIN ZAWODÓW MODELI MAKIET SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętoœć min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniajš ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległoœci 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstšpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopiš ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogš być dopuszczone do startu po wczeœniejszym zdemontowaniu œmigła.

 

Zawody rozgrywane sš w dwóch kategoriach:

1. Kategoria "Standard"

2.Kategoria "Retro" (modele z elementami miękkiego pokrycia skrzydeł)

3. Kategoria "Open"

 

II. TEREN ZAWODÓW

Teren płaski i zbocze

 

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI

1. W konkurencji punktowane sš dwa parametry lotu:
- Celnoœć lšdowania
- Czas lotu
2. Starty modeli na zboczu odbywajš się z ręki lub nacišgu gumowego (obowišzek startu z ziemi).
3. Starty w terenie płaskim odbywajš się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep). Starty odbywajš się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
4. Loty wykonywane sš według ustalonej kolejnoœci, która ulega zmianie w następnych kolejkach..

5.Zawodnik musi osobiœcie pilotować model od momentu startu do lšdowania i w trakcie lotu nie może korzystać z usług pomocnika.

6. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu równoczeœnie nie może być więcej niż  4 zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujšcy i w razie potrzeby obsługa techniczna. W powietrzu równoczeœnie nie powinno być więcej niż 4 szybowce.

7. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.

8. Maksymalny czas lotu, wynosi 10 minut.

Za każdš sekundę lotu powyżej 10 min (600 s) odejmowany jest jeden punkt.

9. Czas lotu modelu jest mierzony od chwili wyczepienia do chwili zatrzymania po wykonaniu lšdowania.

10. Modele szybowców wyczepiane sš na wysokoœci 250 m. Model samolotu, holujšcego(holownik) musi posiadać urzšdzenie umożliwiajšce pilotowi okreœlenie wysokoœci lotu

11. Aby lot był zaliczony lšdowanie musi być wykonane w okreœlonym obszarze ustalonym przez organizatora.

12. Sędzia chronometrażysta kontroluje przebieg lotu modelu od momentu startu, i informuje zawodnika o czasie lotu oraz o zagrożeniach ze strony innych modeli, które mogš pojawić się w czasie lotu. Sędzia chronometrażysta może również w wyjštkowej sytuacji zezwolić zawodnikowi na lšdowanie obok pasa lšdowań. Szczególnie dotyczy sytuacji gdy do lšdowania podchodzi równoczeœnie kilka szybowców.

13. Celnoœć lšdowania mierzona jest podczas każdego lšdowania w terenie płaskim. Lšdowania na zboczu odbywajš sie w wyznaczonym miejscu bez dodatkowej oceny jakoœci lšdowania i punktacji.

13. Iloœć kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależnoœci od iloœci zawodników i warunków meteorologicznych.

14. Ocena celnoœci lšdowania polega na pomiarze odległoœci od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lšdowania odbywajš się na specjalnie wyznaczonym pasie. Aby lšdowanie było punktowane model musi przyziemić na wyznaczonym pasie lub na jego przedłużeniu. Pomiaru dokonuje się z dokładnoœciš do 2 m. Linie pomiarowe umieszczone sš w poprzek pasa do 24 m przed i za liniš centralnš. Za lšdowanie w pasie centralnym o szerokoœci 4 m zawodnik otrzymuje 120 punktów. Za każde następne 2 m odejmowane jest po 10 punktów.

15. Przebieg lšdowania powinien być zbliżony do lšdowań prawdziwych szybowców. Jeœli model wyposażony jest w chowane podwozie to lšdowanie musi odbyć się z wypuszczonym kółkiem. Tylko w przypadku awarii podwozia sędzia może przyznać punkty za lšdowanie ale zawodnik musi udowodnić awarię. Podejœcie do lšdowania musi być wykonane po linii prostej nie krótszej niż 100 m od centralnej linii pomiaru celnoœci lšdowania z kierunku ustalonego przez sędziego głównego. Nie dopuszczalne jest tzw. ‚dziobowanie’. Za lšdowanie po gwałtownym przyziemieniu lub obróceniu szybowca, po zatrzymaniu, od osi lšdowiska powyżej 90stopni punkty za lšdowanie nie zostanš przyznane.

16.  Zawodnik może zabrać model z pasa po otrzymaniu zgody od głównego sędziego, który dokonuje pomiaru celnoœci i zalicza lšdowanie.

17. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiajšcych wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarzšdza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.

18. Zawodnik może powtórzyć lot tylko w sytuacji kiedy został zmuszony do wyczepienia modelu przed osišgnięciem wysokoœci 250m w wyniku awarii samolotu holujšcego lub błędu popełnionego przez pilota holownika.

19. Ze względów bezpieczeństwa pilot samolotu holujšcego ma obowišzek wyczepić szybowiec w każdej chwili jeœli uzna, że pilot szybowca nie panuje nad jego lotem. W takiej sytuacji zawodnikowi nie przysługuje prawo do powtórzenia lotu.

20. Komisja sędziowska ma obowišzek przeprowadzenia wyrywkowej kontroli wagi i minimalnej rozpiętoœci skrzydeł modeli (3 m). W sytuacji gdy komisja stwierdzi, że model nie spełnia wymagań regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

21. Podczas rozgrywania zawodów kontrolę nad ruchem w powietrzu powinien sprawować kierownik lotów wyposażony w sprzęt nagłaœniajšcy umożliwiajšcy podawanie komunikatów. W przypadku zagrożenia kierownik lotów może przerwać rozgrywanie zawodów.

22. Każdy zawodnik ponosi osobistš odpowiedzialnoœć za wykonywane loty i zobowišzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.
23. wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny