REGULAMIN ZAWODÓW MODELI MAKIET SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła.

 

Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach:

1. Kategoria "Standard"

2.Kategoria "Retro" (modele z elementami miękkiego pokrycia skrzydeł)

3. Kategoria "Open"

 

II. TEREN ZAWODÓW

Teren płaski i zbocze

 

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
- Celność lądowania
- Czas lotu
2. Starty modeli na zboczu odbywają się z ręki lub naciągu gumowego (obowiązek startu z ziemi).
3. Starty w terenie płaskim odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep). Starty odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
4. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności, która ulega zmianie w następnych kolejkach..

5.Zawodnik musi osobiście pilotować model od momentu startu do lądowania i w trakcie lotu nie może korzystać z usług pomocnika.

6. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu równocześnie nie może być więcej niż  4 zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i w razie potrzeby obsługa techniczna. W powietrzu równocześnie nie powinno być więcej niż 4 szybowce.

7. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.

8. Maksymalny czas lotu, wynosi 10 minut.

Za każdą sekundę lotu powyżej 10 min (600 s) odejmowany jest jeden punkt.

9. Czas lotu modelu jest mierzony od chwili wyczepienia do chwili zatrzymania po wykonaniu lądowania.

10. Modele szybowców wyczepiane są na wysokości 250 m. Model samolotu, holującego(holownik) musi posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu

11. Aby lot był zaliczony lądowanie musi być wykonane w określonym obszarze ustalonym przez organizatora.

12. Sędzia chronometrażysta kontroluje przebieg lotu modelu od momentu startu, i informuje zawodnika o czasie lotu oraz o zagrożeniach ze strony innych modeli, które mogą pojawić się w czasie lotu. Sędzia chronometrażysta może również w wyjątkowej sytuacji zezwolić zawodnikowi na lądowanie obok pasa lądowań. Szczególnie dotyczy sytuacji gdy do lądowania podchodzi równocześnie kilka szybowców.

13. Celność lądowania mierzona jest podczas każdego lądowania w terenie płaskim. Lądowania na zboczu odbywają sie w wyznaczonym miejscu bez dodatkowej oceny jakości lądowania i punktacji.

13. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości zawodników i warunków meteorologicznych.

14. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie. Aby lądowanie było punktowane model musi przyziemić na wyznaczonym pasie lub na jego przedłużeniu. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 2 m. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 24 m przed i za linią centralną. Za lądowanie w pasie centralnym o szerokości 4 m zawodnik otrzymuje 120 punktów. Za każde następne 2 m odejmowane jest po 10 punktów.

15. Przebieg lądowania powinien być zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Jeśli model wyposażony jest w chowane podwozie to lądowanie musi odbyć się z wypuszczonym kółkiem. Tylko w przypadku awarii podwozia sędzia może przyznać punkty za lądowanie ale zawodnik musi udowodnić awarię. Podejście do lądowania musi być wykonane po linii prostej nie krótszej niż 100 m od centralnej linii pomiaru celności lądowania z kierunku ustalonego przez sędziego głównego. Nie dopuszczalne jest tzw. ‚dziobowanie’. Za lądowanie po gwałtownym przyziemieniu lub obróceniu szybowca, po zatrzymaniu, od osi lądowiska powyżej 90stopni punkty za lądowanie nie zostaną przyznane.

16.  Zawodnik może zabrać model z pasa po otrzymaniu zgody od głównego sędziego, który dokonuje pomiaru celności i zalicza lądowanie.

17. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.

18. Zawodnik może powtórzyć lot tylko w sytuacji kiedy został zmuszony do wyczepienia modelu przed osiągnięciem wysokości 250m w wyniku awarii samolotu holującego lub błędu popełnionego przez pilota holownika.

19. Ze względów bezpieczeństwa pilot samolotu holującego ma obowiązek wyczepić szybowiec w każdej chwili jeśli uzna, że pilot szybowca nie panuje nad jego lotem. W takiej sytuacji zawodnikowi nie przysługuje prawo do powtórzenia lotu.

20. Komisja sędziowska ma obowiązek przeprowadzenia wyrywkowej kontroli wagi i minimalnej rozpiętości skrzydeł modeli (3 m). W sytuacji gdy komisja stwierdzi, że model nie spełnia wymagań regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

21. Podczas rozgrywania zawodów kontrolę nad ruchem w powietrzu powinien sprawować kierownik lotów wyposażony w sprzęt nagłaśniający umożliwiający podawanie komunikatów. W przypadku zagrożenia kierownik lotów może przerwać rozgrywanie zawodów.

22. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.
23. wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny